Bilgi Danışma

Bilgi Danışma

ABONELİK

1. Gelmeden işlemlerimi halledebilir miyim? Gerekli evrakları faks veya maille gönderebilir miyim?
Şu anda işlemlerimiz ıslak imzalı bireysel başvuru ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizden yapılmaktadır. Ancak arıza ve kaçak ihbarı, fatura ve borç sorgulama, açma-kesme işlemleri bilgilendirme, bilgi güncelleme, genel bilgilendirme ve benzeri işlemleri www.akdenizedas.com.tr web adresimizden ve ALO 186 Çağrı Merkezimizden yapabilirsiniz.
2. Dağıtım ve perakende satış şirketi ile olan ilişkilerimde hangi haklara sahibim?
Dağıtım ve perakende şirketleri için, abonenin sahip olduğu haklar EPDK’nın Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.
3. Borcum olmadığına dair yazı almam gerekiyor nerden alabilirim?
Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi’mizden alabilirsiniz.
4. Müşteri başvurusu nereye yapılır?
Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yapılır. Gerekli dokümanları www.akdenizedas.com.tr web adresimizde Hizmetlerimiz/Yeni Abonelik butonundan ulaşablirsiniz.
5. Kısa süreli abonelik hangi durumlarda yaptırılabilir?
EPDK Kurul Kararı gereği; zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak  tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.
6. Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?
Güvence bedelini teminat mektubu olarak vermişseniz; bağlantı gücünüzde veya abone grubunuzda değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.
7. Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak da verilebilir mi?
Mesken abone grubundaki müşteriler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir.
8. Abonelik için yapılan sözleşme kullanıcı adına mı olmalıdır?
Mevzuat gereği abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.
9. Abonelik eş adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?
Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptali yapılamaz. Sözleşme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekaletname ile) başvurusu ile yapılabilir.
10. Güvence bedeli nedir? Güvence bedeli nasıl ödenmekte ve güvence bedelinin iadesi nasıl olmaktadır?
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi gereği güvence bedeli "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" güvence bedeli talep edilebilmektedir. EPDK’nın Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nden  güvence birim bedellerine ulaşabilirsiniz.Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir. Ancak mesken abone grubundaki müşterinin, güvence bedeli iadesi işlemi abonenin banka hesap numarasına (abone sahibine kayıtlı IBAN numarası verilecek) veya PTT kanalıyla (T.C Kimlik Numarası belirterek) hesabına havalesi yapılır.Sözleşmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda; şirketçe tahsil edilen nakit güvence bedeli, sözleşmenin feshedildiği, sona erdiği veya sayacın değiştirildiği tarihteki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan en son aya kadar oluşan TÜFE oranı üzerinden güncelleştirilerek müşterinin şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra varsa bakiyesi işletme kayıtları veya müşterinin güvence alındı belgesi dikkate alınarak talep tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde müşteriye iade edilir.
11. Engellilere, yoksullara, dul ve yetimlere yönelik tarifeler var mıdır?
EPDK tarafından bu kapsama giren tüketicilere herhangi bir indirimli tarife bulunmamaktadır.
12. Abonelik sözleşmemi nasıl iptal edebilirim?
Abonenin ya da vekilinin, tüzel kişiliklerde yetkilinin yazılı başvurusu ve nüfus cüzdan fotokopisi ile en yakın hizmet noktamıza başvurması gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz hizmet noktamıza http://www.akdenizedas.com.tr web adresimizden İletişim butonundan ulaşabilirsiniz.
13. Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanım yaptırımları uygulanabilir.
14. Abone/adres/tesisat/telefon/kimlik bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Abone numaranız ile bağlı bulunduğunuz İşletmenin Müşteri Hizmet Merkezinden, ALO 186 Çağrı Merkezinden ya da İlgili tedarikçi firmanızla iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.
15. Elektrik Dağıtım Şirketine bir bildirim ya da ihbarda bulunacağım. Ya da dağıtım şirketinden şikâyetçiyim. Hangi yollara başvurabilirim?
Arıza bildirimleri ile kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanım ihbarları dağıtım şirketine şahsen, dilekçeli müracaat, telefon, kurumsaliletisim@akdenizedas.com.tr e –posta adresi, www.akdenizedas.com.tr web sayfamız ve ALO 186 Çağrı Merkezimiz kanalıyla yapılabilir.
16. Bulunduğum yere en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezi nerededir?
Bu bilgiye web sayfamızda bulunan iletişim butonundan ulaşabilirsiniz.
17. Web sayfanızdan yapabileceğimiz işlemler nelerdir?
Borç sorgulama, fatura itirazı, kaçak ihbarı yapılabilir,  elektrik kesinti duyurusu, işletme müdürlüklerimiz, abonelik işlemleri, ilanlar, veznelerimiz, irtibat telefonları, şirket yapımız, vb. diğer faaliyet ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.


YENİ ABONELİK

Tüketicilerin Dağıtım Sistemimize Bağlantı Başvurusu, Bağlantı Anlaşması, Sisteme Bağlantı Yapılması

1.Bağlantı başvurusu

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe ile şirketimize doğrudan başvurur.

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydı, Belediye ve Yapı Denetim Kuruluşu onaylı elektrik projesi,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,

c) Mezralarda, köy yerleşik alanları ve civarında bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,

d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge,

e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,

f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler.

İle;

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

2.Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. (2014 yılı dağıtım bağlantı bedelleri, 0-15 kW (dahil) 64,3TL, 15-100 kW 147 TL, 100 kW üzeri 186,8 TL O.G bedelleri, 0-400 kVA (dahil) 608,8 TL, 400 kVA üzeri 756,6 TL)

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

3.Sisteme bağlantı yapılması

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin müşteri olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı yapılmadan önce, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından;

a) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

müşterinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

4.Bağlantı gücünde değişiklik yapılması

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde şirketimize başvurur.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

5.Elektrik Dağıtım Tesislerinin Geçici / Kesin Kabul İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1. Geçici/Kesin kabul talep dilekçesi (İstekli),

2. Geçici/Kesin kabule hazır tutanağı (İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek),

3. Tesise ait onaylı proje,(Gerekçe raporu, vaziyet planı, ENH profili, trafo yerleşim planı, trafonun AG-OG tek hat şeması, trafo gücü tayini, kısa devre hesabı, kompanzasyon hesabı, topraklama hesabı) (İstekli ya da ilgili bölge müdürlüğü)

4. Enerji müsaadesi yazısı, (İstekli ya da ilgili bölge müdürlüğü)

5. Tesis sahibi tarafından yükleniciye verilen vekâletname ya da sözleşme, (İstekli)

6. Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekâletname, (İstekli)

7. Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı, (İstekli)

8. Keşif cetveli ve bedeli (İstekli)

9. Vergi levhası (İstekli)

10. Adres bilgileri (İstekli)

11. Tesiste kullanılan malzemelere ait tip ve rutin ve test raporları (trafo, hücre, köşk vs.) (İstekli)

12. Topraklama direnci/aydınlatma/aydınlatma/röle/sayaç kontrolleri ve tutanağı, (İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek)

13. Enerji müsaadesinde yapılması istenen diğer işler,(İstekli ve ilgili bölge müdürlüğü müşterek)

14. Tesise ait fotoğraflar(Elektronik ortamda) (İstekli)

15. Komisyona katılmak üzere teknik bir personelin isim ve unvanı (OSB/Dağıtım şirket personeli) (İlgili bölge müdürlüğü)

16. SMM Belgesi (İstekli)

17. Onaylı Gerekçe Raporu (İstekli veya ilgili bölge müdürlüğü)

18. Tip-C/1 ya da TİP-C/2 TM ise Yer Devri, İnşaat Kabulü, Yer Tespit Tutanağı (İstekli ve/veya Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)

19. Geçici/Kesin Kabul Bedeli (İstekli)

3. şahıs, kurum ya da kuruluşlar tarafından yapımı tamamlanan elektrik tesislerinin geçici/kesin kabul işlemlerinin Şirketimiz ya da TEDAŞ Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından kabulünün yapılması ile ilgili olarak yukarıdaki belge ve bilgilerin sunulması gerekmektedir.

6.Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Devir Alınmasına İlişkin İşlemler

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereği, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde Şirketimiz tarafından devralınır.

Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir. Devir işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak belgeler aşağıdaki gibidir.

1)    Talebin istekliden gelmesi halinde başvuru dilekçesi (istekli)

2)    İmza sirküleri (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

3)    Yetki belgesi (tüzel kişiler için) (aslı veya noter onaylı) (İstekli)

4)    Hat maliklerinin tesisi devretmeye kabul ettiğini gösterir vekaletnamesi ve muvafakatnamesi (noter onaylı) (aslı) (istekli)

5)    Vergi mükellefiyet belgesi veya vergi levhası

6)    Iban numarasını gösterir belge

7)    Devire konu elektrik dağıtım tesisinin projesi (istekli)

8)    Devire konu elektrik dağıtım tesisinin geçici kabul tutanağı (istekli)

9)    Hat Maliklerinin İsim ve Abone Numaralarının yer aldığı üst yazı (İlgili bölge müdürlüğü)

10) Taraflarca İmzalanmış Anlaşma Tutanağı (İstekli ve Şirketimiz müşterek)

11) Hesap Cetveli (Şirketimiz komisyon üyeleri)

12) Devire ilişkin işlemlerin harita çalışması ve mülkiyet yönünden inceleme yazısı (Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)

13) Tek Hat Şeması (ilgili bölge müdürlüğü)


FATURA ÖDEME

1. Nerelerden ödeme yapabilirim?

Fatura ödemelerinizi ilgili tedarikçi firmanızın web sitesinde belirtmiş olduğu ödeme noktalarına yapabilirsiniz.

 

2. Gecikmiş faturalar sadece Akdeniz Elektrik Dağıtım veznesine mi yatırılıyor?
Gecikmiş faturalar, tahsilât anlaşmamız olan tüm bankalar tarafından tahsil edilebilmektedir.
3. Web sayfanızdan fatura ödemesi yapılabiliyor mu?
Fatura ödemelerinizi ilgili tedarikçi firmanızın web sitesinden yapabilirsiniz.
4. Hafta sonu fatura ödemesi yapılabiliyor mu?

Tedarikçi firmanızın web sitesini kontrol edebilirsiniz.

5. Borç sorgulama işlemini nasıl yapabilirim?
Borç sorgulama işlemi, www.akdenizedas.com.tr adresinden Fatura Sorgulama butonundan T.C. kimlik no ve abone no girilerek gerçekleştirilir. Ayrıca Alo 186 Çağrı Merkezimizi arayarak, müşteri temsilcilerimizden ve fatura arkasındaki  tedarikçi firmanızdan güncel borç durumunuzu öğrenebilirsiniz.
6. Bu ay faturam gelmedi neden olabilir?
Sayaç arızası, Sayaca ulaşılamaması durumu, Endeksör tarafından yapılmış okuma hatası, Okuma döneminizin henüz gelmemiş olması gibi sebeplerden kaynaklanmış olabilir.
7. Elektrik tüketimi nasıl belirlenir?
Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.
8. Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik kesilir?
EPDK Mevzuatı ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği taktirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bir kez daha bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse müşterinin elektriği kesilir. Müşterinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.
9. Gecikme bedeli nasıl hesaplanıyor?
Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen gün sayısına ve ait olduğu dönemin faiz oranına göre (gecikme faiz oranı/30) hesaplanır.
10. Faturalarda yer alan dağıtım bedeli, iletim bedeli, sayaç okuma bedeli, enerji fonu ve yasal dayanağı, belediye tüketim bedeli ve TRT payı ve yasal dayanağı nedir?
Faturalarda yer alan dağıtım bedeli, iletim bedeli, sayaç okuma bedeli, enerji fonu, belediye tüketim bedeli, TRT payı ve yasal dayanaklarına EPDK’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz.
11. Reaktif nedir? Faturama reaktif ceza tahakkuku yapılmış, iptali mümkün müdür?
Reaktif güç şebekeden çekilen aktif güçtür. Endüktif yüklü devrelerde (motor devreleri, senkron makineler, bobinler, düşük uyarmalı senkron makineler, endüksiyon fırınları, ark fırınları, Redresörler, Transformatörler …) manyetik devrenin uyartımı için şebekeden yük çekilip bir sonraki aşamada şebekeye geri iade edilen güçtür. “Q” harfi ile gösterilir. Bu güç endüktif yük üzerinde harcanmaz, sadece depo edilir ve tekrar kaynağa gönderilir. Dolayısıyla, kaynakla endüktif yük arasında sürekli olarak reaktif güç alışverişi yapılır. Bu durum ise, sistemdeki iletkenlerden geçen akımın artmasına ve şebekenin boşuna yüklenmesine sebep olur. 

Kondansatör veya bobin bulunan tüm elektrik devreleri reaktif güç çıkışı verir. Kondansatörler voltaj sinüsüne göre erken davranan bir şekilde güç çekerken, bobinli devreler voltaj sinüsüne göre geç kalan bir güç çeker.

17 Şubat 2000 /tarih ve 23967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kompanzayon Tebliği, 50 kVA ve üzeri kurulu güçteki (trafolu ya da trafosuz) elektrik tesislerinde kompanzasyon yapılmasını şart koşmakta ve buna istinaden çıkarılan TEDAŞ Genelgesin de A.G. den ölçümlenen özel trafolu tesislerin trafo boşta çalışma kaybını karşılayacak sabit kompanzasyonlarının ölçü akım trafolarından önce ve mühürlü bölmeye tesisi ve sürekli verimli bir şekilde çalışır durumda tutulması istenmektedir.
Projesi yapılacak tesisin güç kat sayısı (cosφ) 0,95 ile 0,99 arasındaki bir değere yükseltilecek şekilde gerekli kondansatör gücü hesaplanmalıdır. Kondansatör hesabında kullanılacak etkin (aktif) güç, tesisin kurulu gücü ile eş zamanlılık kat sayısı (diversite faktörünün tersi) çarpılarak bulunmalıdır. Gerekli kompanzasyon tesisi otomatik veya münferit olabilir. Ancak, münferit kompanzasyon yapılması durumunda kondansatörler, devreye yük ile birlikte girip çıkacak şekilde tesis edilmelidir. Otomatik güç kompanzasyonu için kullanılacak donatım 0,4 kV gerilimli ana dağıtım panosundan ayrı olarak başka bir pano içerisine tesis edilmeli ve iki pano arasındaki bağlantı kablo veya bara ile yapılmalıdır. Kompanzasyon panosu girişinde: Bıçaklı (üzengili) şalter veya yük ayırıcı şalter ile sigorta ya da Bıçaklı (üzengili) şalter veya yük ayırıcı şalter ile termik ve/veya manyetik röle, bulunmalıdır. Sigorta ve termik ve/veya manyetik rölelerin sağlanamadığı belgelerle doğrulandığında, kompanzasyon panosu girişine yalnızca bıçaklı (üzengili) şalter veya yük ayırıcı şalter konabilir. Tesiste bulunan cihazların (makine, motor vb.)güç kat sayısı bilinmiyorsa omik dirençli yüklerin güçleri hesaba katılmayarak güç kat sayısı ölçülmeli veya hesaplanarak yaklaşık değeri bulunmalı ve 0,95 ile 0,99 arasındaki bir değere yükseltilecek şekilde gerekli kondansatör hesabı yapılmalıdır. Güç transformatörünün anma gücünün % 3`ü ile % 5`i arasında seçilen birinci kondansatör grubu sabit ve sürekli olarak işletmede kalacak, öbür gruplar ise otomatik olarak devreye girip çıkacak şekilde tesis edilmelidir. Sabit grup, ana otomatik şalterden önce veya sonra bağlanabilir.
Abonenin kuracağı tesisler doğrudan alçak gerilim şebekesinden besleniyorsa birinci grubun sabit bağlanması gerekmez. Başlangıçta çekilecek güç az olsa da kompanzasyon panosu tam güce göre hesaplanarak projelendirilmelidir. Güç artışı olduğu zaman panoya kondansatör ve donatımı eklenmelidir. Reaktif güç rölesinin ayar dizisi toplamı en az beş olmalıdır. Röle, aşırı ve düşük gerilime karşı koruma sistemlerini içermelidir (Şebeke geriliminin nominal gerilimin % 10`u kadar ve daha çok artması veya eksilmesi durumunda, röle 0,5 saniye ile 3 saniye arasında bir gecikme ile kumanda ettiği sistemleri devre dışı edecek ve gerilimin yeniden nominal değere yaklaşması durumunda önce sabit gurubu sonrada yükün gereksinime göre öbür grupları devreye sokacak özellikte olmalıdır.)  Kondansatör gruplarının ayrı ayrı sigortalar ve kontaktörler üzerinden beslenmesi ve paralel bağlanmış kontaktörlerin, yardımcı kontaktörler ile devreye alınması koşulu ile grupların seçilmesinde ayar dizisi 1.1.1...;1.2.2..... vb. şeklinde olmalıdır.1.2.4.8...sistemi, seçicili 1.1.1.1... sistemi gibi çalışacak şekilde de kullanılabilir. Tesis sahiplerince, tesislerin tamamının veya bir bölümünü omik güç çekeceği veya makinelerin kompanze edilmiş şekilde imal edilmiş olduğunun yazılı olarak bildirilmesi ve ilgili belgelerin proje onaylayan kuruluşa sunulması durumunda, projenin onaylanmasında bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Motorların münferit olarak kompanze edilmesi durumunda aşırı kompanzasyona engel olmak için Küçük güçlü motorlarda (gücü 30kW`ye kadar olan motorlar),tesis edilecek kondansatörlerin reaktif güç değerleri yürürlükte bulunan ve tanınan, yerli ve yabancı standart, şartname, yönetmelik vb.deki değerlerden; Büyük güçlü motorlarda (gücü 30kW`nin üstünde olan motorlar), olabildiğince, motorun boşta çalışmada çektiği reaktif gücün % 90`ından daha büyük olmamalıdır. Tesislerde harmonik akım üreten redresörler, ark ocakları, elektrik kaynak makineleri, tristör kumandalı doğru akım motorları gibi cihazlar varsa bunların akım darbeleri ile elektrik sisteminde meydana getireceği olumsuz etkileri önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Tesisin çektiği aktif enerjiyi ölçen aktif sayaçtan başka, endüktif reaktif enerjiyi ölçmek için 1 adet ve enerji sağlayacak kuruluşun gerekli görmesi durumunda abonenin aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği kapasitif-reaktif enerjiyi ölçmek için 1 adet olmak üzere toplam iki adet geri dönmesiz reaktif sayaç tesis edilmelidir. Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kVA`nın altında olan abonelerin 0,4 kV gerilimli baradan beslenmesi durumunda, abonelerin kompanzasyon tesisi yaptırmaları zorunlu değildir. Yaptırılması durumunda, Tesisin çektiği aktif enerjiyi ölçen sayaçtan başka, endüktif reaktif enerjiyi ölçen bir adet geri dönmesiz reaktif sayaç da tesis edilmelidir.Okuma ya da kayıt hatası yok ise, yürürlükteki mevzuata göre reaktif ceza iptali mümkün değildir.
12. Faturalardaki alınan birim bedeller nasıl belirlenir?
Faturalarda alınan birim bedeller Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri, perakende satış faaliyeti kapsamında Net Enerji Bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)),
 • Perakende satış hizmet bedeli;Dağıtım faaliyeti kapsamında;
 • Dağıtım bedeli,
 • Kayıp enerji bedeli,
 • Sayaç okuma bedeli,
 • İletim bedeli şeklindedir.
Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı  durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.
13. Kesme-bağlama bedeli nedir?
Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir. Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25.'ci maddesinde; "... (2) Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, müşteri tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye makbuz karşılığı peşin olarak bir kesme-bağlama bedeli ödenir. Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilmez. (3) Kesme-bağlama bedelleri her yılın Ekim ayının sonuna kadar dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma önerilir ve Kurul onayı ile yürürlüğe konulur." hükümleri yer almaktadır.
14. Elektrik fiyatlarına yapılan zam/indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?
Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, Şirketimizin elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır.
15. Elektrik birim fiyatlarını (tarifesini) nereden öğrenebilirim?
Konuyla ilgili  detaylı bilgi almak ve tüm abone gruplarına ait elektrik birim fiyatlarını öğrenmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi web sitesi olan http://www.epdk.gov.tr web adresine bakabilirsiniz.
16. Tek zamanlı tarife nedir?
Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.
17. Çok zamanlı (Puantlı) tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?
3 zamanlı tarifeden yararlanmak için en yakın Akdeniz Edaş Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin bu tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temin etmesi gerekmektedir.
18. Akıllı sayaç kullanarak tasarruf edebilir miyim?
Kullanım alışkanlıklarına göre, tarifenizi seçerek tek zamanlı veya çok zamanlı faturalama seçeneklerinden faydalanıp tasarruf yapabilirsiniz. T1:(06:0017:00) arası gündüz, normal tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime  uygulanan fiyat uygulanır. T2:(17:0022:00) arası puant pahalı tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın 1.5 katı uygulanır. T3:(22:0006:00) arası gece ucuz tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın yarısı uygulanır.
19. Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? Nereye başvurmalıyız? Gerekli evraklar nelerdir?
Şehit aileleri (karı, koca, çocuk, ana, baba) ve muharip/malul gazinin kendisi ile vefat etmiş ise dul eşi, şehit ailesi ve gaziler için yapılmakta olan indiriminden yararlanır. Şehit indiriminden faydalanmak için; 2330, 3713 veya 5434 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili Kurumlarca tespit edilenlerin aileleri için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile,Gazi indiriminden faydalanmak için; 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. Maddesinde tanımlı muharip/malul gaziler (gazi vefat etmiş ise dul eşi) için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri  ile en yakın müşteri ilişkileri merkezimize başvuruda bulunulmalıdır.
20. Kayıp kaçak bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmektedir?2011 yılından önce de böyle bir bedel abonelere tahakkuk ettirilmiş midir?
Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir. Kayıp- kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içerisinde tahakkuk ettirilen bir bedeldir.Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren "Ortalama Kayıp Kaçak Bedeli Fiyat Tavanı", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dâhil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir. 2011 yılı öncesinde ise bu bedel sadece perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketiciler tarafından ödenmekteydi. Faturada yer alan kayıp-kaçak tahakkuku kaçak enerji kullanımından dolayı faturada yer alan bir bedel değildir. Bu bedel elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedef oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup faturada yer alan kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır.
21. Tesisat numaramı nasıl öğrenebilirim?
Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden, veya ad/soyad ve T.C. Kimlik No bilgisi verilerek Alo 186 Çağrı Merkezimizi arayarak,  tesisat numaranızı öğrenebilirsiniz.
22. Elektrik faturalarının içeriği konusunda açıklama yapar mısınız?

İşletme Adı

 

Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesi (İl, İlçe,Belde,Köy,Mahalle)

 

İşletme Kodu

 

Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesini (İl, İlçe, Belde,Köy,mahalle)

gösteren koddur.

 

Abone No

 

Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için verilen abonelik  numarası.

 

Dosya No

 

Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait dosyaların

defter numarası.

 

Sıra No

 

Müşterinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara.

 

Tarife Kodu

 

Müşterinin hangi tarife grubunda enerji kullandığını gösteren kod numarası.

 

Dönem

 

(Yıl/Ay) Faturanın ait olduğu yıl ve ayı gösterir.

 

Abone Grubu

 

Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu.

(Mesken, Ticarethane, T.Sulama, Sanayi… gibi)

 

Sayaç No

 

Müşteri sayacının seri numarası.

 

Marka/Tip

 

Sayacın Markası/Tipi.

 

Çarpan

 

Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

 

Son Endeks

 

Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.

 

İlk Endeks

 

Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.

 

Tüketim Tutarı

Tüketim miktarı(kwh) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık gelen miktar.

(+/-) Tüketim (Kwh)

 

Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kwh

cinsinden değeri.

 

Trafo Kaybı

 

Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim

üzerinden ilgili mevzuat hükümleri gereği hesaplanarak alınan bedel.

 

Tüketim

 

Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan

tüketim miktarının (ilk endeks ve son endeks arasındaki fark ile varsa

çarpanla çarpımı) kwh cinsinden değeri.

 

Birim Fiyat (TL)

 

 

 

Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kwh karşılığı aktif enerji tüketimlerin kwh değerinden birim bedelidir.

 

 

Perakende Satış Hizmet Bedeli

 

Dağıtım şirketinin tahsilat hizmetleri, fatura dağıtım, sözleşme yapımı

vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış hizmet

bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

 

İletim Sistem Kullanım Bedeli

 

Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kwh üzerinden

iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedel.

 

Dağıtım Bedeli

 

Dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve kapasite

artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.

 

Kayıp Enerji Bedeli

 

Kayıp enerji bedeli kaynaktan müşteriye ulaşıncaya kadar ki şebekede kaybolan  enerji karşılığı tahakkuk edilen bedeldir toplam kwh tüketiminin Kayıp Kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel

 

Sayaç Okuma Bedeli

 

Dağıtım şirketinin sayaç okuma hizmetine karşılık sayaç okuma başına

birim bedel olarak tahakkuk edilen bedel.

 

Gündüz

 

Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketim.

 

Puant

 

Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim.

 

Gece

 

Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim.

 

Demant (kW)

 

Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.

 

Sözleşme Gücü (kW)

 

Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.

 

Güç Tutarı

 

OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden  bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak  alınan kW birim bedelidir.(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)

 

Güç Aşımı

 

Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)

 

Güç Aşımı Tutarı

 

Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda, sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan sabit ücret.

(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)

 

Güç Birim Fiyatı

 

OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden  bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak  alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)

 

Güç Aşım Birim Fiyatı

 

Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir. .(Sadece Sanayi Abone grubu için geçerlidir)

 

Açma Bedeli

 

Müşterilerin Borçtan dolayı enerji kesme açma işlemleri için ve abonelik

devir işleminde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan bedel.

 

Gerilim Trafo Oranı

 

Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

 

Sayaç Bedeli

 

Müşterinin sayacının Akdeniz Elektrik Dağıtım'dan tedarik etmesi halinde alınan sayaç bedeli

 

Akım Trafo Oranı

 

Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

 

Günlük Ort.Tüketim (kwh)

Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

 

İlk Okuma

 

Müşterinin bir önceki dönemde sayacının okunduğu tarihtir.

Son okuma

 

Müşterinin sayacının fatura döneminde okunduğu tarihtir.

Okuma Saati

 

Sayacın okunduğu zamanı (saat: dakika: saniyeyi) gösterir.

Tebliğ Tarihi

 

Sayaç okunduktan sonra müşterinin sayacının bulunduğu kullanım yeri

adresine veya tebligat adresine yapılan bildirim tarihidir.

Sonraki Okuma Dönemi

Müşterinin sayacının bir sonraki okuma dönemidir.(Yıl/Ay).

Enerji Fonu

 

Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje denetim

faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji + Kayıp enerji + Güç Bedeli+ Güç Aşım Bedeli+ Reaktif Tüketim Tutarı üzerinden % 1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji Fonuna aktarılan bedeldir.

TRT Payı

 

TRT Gelirleri Kanunu’na gereği Aktif Enerji + Kayıp enerji + Güç Bedeli+

Güç Aşım Bedeli+ Reaktif Tüketim Tutarı üzerinden % 2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

Belediye Tüketim Vergisi

 

Müşterinin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren Belediye için Belediye

Gelirleri Kanunu hükümleri gereği Aktif Enerji + Kayıp enerji + Güç Bedeli+ Güç Aşım Bedeli+ Reaktif Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

KDV

 

Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

(+/-) Tutar

 

Bir önceki faturadan kalan küsurat miktarı veya bir sonraki faturaya aktarılan küsurat miktarıdır.

Yuvarlama

 

Fatura tutarında yapılan yuvarlama bedelidir.

Fatura Tutarı

 

Okuma dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla

oluşan müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

Ödeme Tarihi

 

Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının Akdeniz Elektrik Dağıtım vezneleri veya Yetkili

Akdeniz Elektrik Dağıtım ödeme noktalarında, Banka ile PTT şubelerinde tahsil edilmeye başlanacağı tarih ilk ödeme ve 10 gün sonraki tarihte son ödeme tarihidir.

Son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen fatura tutarı için gecikme cezası faizi işler.

Eski Borç Gecikme Zammı Hariç

Önceki dönemlerde ödenmemiş bir borç var ise bu miktar gecikme zammı hariç olmak üzere fatura bildiriminde eski borç olarak yer alır.USULSÜZ VE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

1.Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde nasıl işlem yapılır?

*Başkasının adına düzenlenen elektrik faturalarını ödeyerek elektrik kullanmak,

*Sayaç ve ölçü devrelerinin mühürsüz olduğunun bilgisini dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanmak,

*Sayacı yanmış, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanımına devam etmek,

*Dağıtım şirketinin yazılı izni olmaksızın kendi elektrik tesisinden, üçüncü şahıslara doğrudan veya ara (süzme) sayaçla elektrik enerjisi vermek,

*Görevli tedarik şirketinin izni olmaksızın bulunduğu müşteri grubunun dışında elektrik kullanmak,

*Sözleşmenin imzalanmasından sonra dağıtım şirketinin yapması gereken elektrik bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya yaptırmak,

*Mesken aboneleri dışında kalan müşterilerde kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artmasıhalinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuru yapmamak,

*DSİ (Devlet Su İşleri) Yeraltı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği uyarınca Yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi, DSİ’nin bildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç yedi gün içerisinde kesilir.
Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin dâhil olduğu müşteri grubundan, ait olduğu yıla ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı ile belirtilen kesme/açma ücretinin 5 katı ücret tahsil edilir.

2. Kaçak elektrik kullanımı nedir?

*Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım sisteminesayaçlaraölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek,

*Müdahale sonucu; Sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmemesi,

*Yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişininizni dışında açması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

3. Kaçak kullanım sebebiyle bildirim geldi. Ceza adı altında bir bedel alınmış, sebebi nedir, yasal mıdır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 42.,43. ,44.,45.,46.,47., ve 48.  maddelerine istinaden işlem yapılmaktadır.

Kaçak kullanım tespit edilmişse cezalı tarife üzerinden faturalama yapılmaktadır. Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan kaçak tüketimi, dahil olduğu müşteri grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz)

Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

Müşteri olmayanların kaçak elektrik enerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, ticarethane müşteri grubuna uygulanan fonsuz tarife Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği üzerinden yapılır.

4. Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak ihbarda bulunmak için ne yapmalıyım?
Web sitemizde bulunan Kaçak İhbar Formu’nu doldurarak, ALO 186 AEDAŞ Çağrı Merkezi’mizi arayarak, Twitter @AEDASDestek hesabı ve AEDAŞ 186 mobil uygulamasından kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarda bulunabilirsiniz.

 

5. Borcumu yapılandırmak istiyorum mümkün müdür?

Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

6. Kredi kartı ile borcumu yapılandırabilir miyim?

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile şirketimize taksitli olarak borç ödemesi yapılabilmektedir.

Finike, Kemer, Manavgat, Serik, Alanya, Antalya Merkez (Metropol) ve Genel Müdürlük binamızda geçerli kredi kartı banka bilgileri ;

 

1.           Garanti Bankası-Bonus (2-9 Taksit)

2.           Denizbank-Üretici Kart (2-6 Taksit)

3.           Halkbank-Paraf Kart (2-12 Taksit)

4.           Yapı Kredi-World Kart(2-9 Taksit)

5.           İş Bankası-Maximum (2-9 Taksit)


Banka hesap bilgileri ise;

Ziraat Bankası

ALICI:AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

IBAN:TR96 0001 0022 1046 7153 0257 57

 

Vakıfbank

ALICI:AKDENİZ ELEKTRİK DAĞ ITIM A.Ş.

IBAN NO:TR42 0001 5001 5800 7301 4706 80

şeklindedir.

 

7. Peşin ödemelerde indirim uygulamanız var mıdır?

Borcun peşin olarak ödenmesi durumunda özel bir indirim uygulanmamaktadır.

 

8. Kredi kartım yok başka bir taksitlendirme seçeneğiniz var mıdır?

Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

9. Taksitlendirme için peşinat isteniyor mu?

Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

10. Vekaleten işlem yapılabiliyor mu?

Borcun yapılandırılabilmesi işlemi için şirketçe istenen işlemlere (vekil eden yerine vekaleten borç yapılandırmaya, taksitlendirme işlemi yapmaya, protokol imzalamaya, senet düzenlemeye, senet keşide etmeye, senet ciro etmeye, çek keşide etmeye, çek ciro etmeye, vs.) yetkili olduğunu gösterir noterce düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten işlem yapılabilmektedir.

 

11. Tarafıma düzenlenmiş kaçak kullanım bedellerini ödememem durumunda ne olur?

Oluşan kaçak elektrik faturasına istinaden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği borcun bulunduğu tesisatın elektriği kesilerek varsa taksitlendirme işlemleri iptal edilir. Borçlu kişi veya tüzel kişilik adına yasal yaptırımlar (İlgili yasalar gereği ceza şikayetleri, icra takibi ile haciz işlemleri, vs.)  uygulanır.

 

12. Kaçak elektrik borcundan dolayı AEDAŞ tarafından kesilen elektriği tekrar bağlatmam halinde hakkımda hangi işlemler yapılır?

Kaçak elektrik borcundan dolayı AEDAŞ tarafından kesilen elektriği, borçlunun yasal olmayan yollar ile tekrar bağlatması halinde kaçak elektrik kullanımı söz konusu olup elektrik dağıtım şirketi tarafından durumun tespiti yapılarak ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve yasal işlemler başlatılır.

 

 


SAYAÇ

1. Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?
Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir. Üç zamanlı ölçüm aralıkları: 06.00–17.00 Gündüz  / 17.00-22.00 Puant  / 22.00–06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü yapılabilmektedir.  Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır. Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır. Fakat, mekanik sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır. Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğundan dolayı, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır. Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir. Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır. 
2. Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?
3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edilip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır. Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda  sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik  sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.
3. Sayaç kontrollerinde, abonelik sözleşmesi mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen, kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapabilir miyiz?
Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının Şirketimizle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.
4. Sayaç okuma bedeli ve dayanağı nedir ve bu bedel kimlere uygulanmaktadır?

Sayaç okuma bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında belirlenen bir bedeldir. Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına belirlenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere linki kullanılarak ulaşılabilmektedir.

5. Sayaç yerimi değiştirmek/ulaşılabilir bir yere aldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
www.akdenizedas.com.tr web adresimizde yer alan İletişim butonundan bağlı bulunduğunuz Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
6. Sayacım yanlış okundu, ne yapmalıyım?
Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza başvuru yapabilirsiniz.
7. Mesken sayacımı elektronik sayaçla değiştirmem zorunlu mudur?
Yürürlükteki Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre sayaç değişikliği zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • 08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği; uyarınca 08.12.2001 tarihinden sonra abone sözleşmesi yapılan ve ilk kez enerji alacak olan yeni yapılmış normal yapılardaki sayaçların elektronik olması gerekmektedir.
8. Sayacım arızalandı ne yapmalıyım?
Sayacınızın arızalı olması durumunda en yakın hizmet noktamıza dilekçeyle birlikte müracaat etmeniz veya  ALO 186 Çağrı Merkezimizi arayarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.
9. Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?
EPDK Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. ve 20. (Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 14. ve 15.  ) Maddelerinde belirtilen kriterlere göre tahakkuk yapılmaktadır.
10. Yıkımdan dolayı sayacımın sökülmesi ve elektriğimin direkten kesilmesi için ne yapmalıyım?
Abone sahibinin veya vekilinin abone numarası ile bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne başvurusu gerekmektedir.
11. Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 23.'üncü maddesinde dağıtım şirketi ve kullanıcıların teknik kaliteye ilişkin sorumlulukları düzenlenmiştir.Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.
12. Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur yapılması gerekli midir?
Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre;  mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.
13. Mevcut aboneliğimin olduğu yerde Jeneratör kurulumu yapmak istiyorum ne yapmalıyım?
18.05.2005 Tarih ve 24759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesislerine İzin verilmesi ,Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin  Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ’’ gereği yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleriniz için; 

Daha önce onayı alınan OG projeye veya AG. Projeye göre uygun jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde hazırlanmış  İmdat Jeneratör Projesi ile Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvurularak proje onayı alınması.İmdat Jeneratör Projesinin uygun görülerek Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra Sistem İşletme Müdürlüğü’ne başvurularak  İmdat Jeneratör Sisteminin Kabulünün yaptırılması gerekmektedir.
14. Özel Trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğüne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir.Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaade Belgesi tanzim edilir.Yetkili bir Elektrik Mühendisince Enerji Müsaade Belgesine uygun olarak “proje” düzenlenir.Hazırlanan projenin Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır.Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Sistem İşletme Müdürlüğü’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur.Sistem İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisin onaylı projesi ve Enerji Müsaade Belgesi’ne uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar.Geçici Kabulün onaylanmasını müteakip tesisin abonelik işlemleri ilgili Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilir.


SERBEST TÜKETİCİ

1. Kimler Serbest Tüketici olabilir?
Serbest tüketici olmak için aşağıdaki  özellikleri taşımak gerekiyor. Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir.

İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini (2021 için 1.200kWh) geçen tüketiciler,İçinde bulunan yılda gerçekleşen toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,Kendi üretiminden tükettiği miktar dahil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilerBir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki  bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler.
2. Nasıl Bir Tedarikçi ile Çalışılmalı?
Elektrik enerjisi gündelik yaşamın devamı açısından herkes için büyük bir öneme sahiptir. Tedarikçinin güçlü bir finansal yapıya, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek organizasyona ve otomasyon altyapısına, tükettiğiniz elektriği üretebilecek veya tedarik edebilecek varlık ve kaynaklara sahip olması büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca konusunda uzman olması, tarafınıza sağlayacağı hizmetin uzun dönemli sürekliliği, tarafınıza sunulan finansal ve sözleşme şartlarına uyum göstermesi ve kendisine her zaman ulaşılabilir olmak memnuniyetiniz açısından vazgeçilmezdir. Tüm bu şartları birleştirdiğimizde tedarikçinizin bilinen ve güçlü bir marka olması tedarikçi seçiminin en önemli unsurudur.
3. Görevli Tedarikçi Şirketlerden elektrik satın alan tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?
Görevli tedarikçi şirketlerden enerji alan tüketicilere uygulanacak tarife bileşenleri, perakende satış faaliyeti kapsamında;
 • Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)),
 • Perakende satış hizmet bedeli;

Dağıtım faaliyeti kapsamında;
 • Dağıtım bedeli,
 • Kayıp enerji bedeli,
 • Sayaç okuma bedeli,
 • İletim bedeli şeklindedir.
Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

Serbest tüketici sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayınız


KESİNTİ

1. Borcumdan dolayı elektriğim kesildi, ne yapmam gerekiyor?
www.akdenizedas.com.tr web adresimizde Ödeme Noktalarımız sayfası altında bulunan anlaşmalı ödeme noktalarımıza veya anlaşmalı bankalara elektrik fatura borcunuzun tamamını ödemeniz durumunda, EPDK’nın müşteri hizmetleri yönetmeliği mevzuatında belirtilen süre içerisinde yeniden enerji verilmektedir.
2. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?
Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, elektriğe bağlı yaşamın sürdürülmesinin zorunlu olduğuna dair temin edilen bir belgenin (Hastane raporu vb.) ibraz edilmesi ve müşteri numarası ile birlikte bağlı bulunduğunuz İşletme Müdürlüğümüzde yer alan Müşteri Hizmet Merkezimize yazılı başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
3. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?
Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir. Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.
4. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?
Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.
5. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?
Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.
6. Hasar gören teçhizata ilişkin zararın tazmini konusunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında şikâyetlerimi nereye iletebilirim?
Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini ilgisine göre il/ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
7. Hafta sonu kesme açma işlemi yapılmakta mıdır?
Kesme Açma birimleri hafta sonu çalışmaktadır.
8. Kesme-açma işlemleri hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
Kesme–açma işlemi hafta içinde ve yapılmaktadır. Abonenin maddi sorumluluklarını yerine getirmediği için elektriği kesilmesi durumunda ve bu borcu ödemeden tekrar elektriğini açan abonelerin hafta sonu da elektriği kesilmektedir. Kesme işlemleri gün içerisinde 9:00 – 13:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Açma işlemleri saat 13.00’dan başlayarak genel olarak aynı gün içerisinde tamamlanmaktadır. Sayaç mahalline ulaşılamayan durumlarda ise takip eden iş günü enerji açma işlemi yapılmaktadır

Tüm işlemler, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 15.maddesine göre; Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında düzenlenir.

Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda tedarikçi tarafından tüketiciye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirimde tüketicinin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği belirtilir. Tedarikçi tarafından perakende satış sözleşmesinde veya ikili anlaşmada belirlenecek bu süre, ikinci bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günüdür. İkinci bildirim ile ilgili olarak, tedarikçi tarafından gerekli görülmesi halinde, yazılı bildirime ek olarak, ayrıca diğer haberleşme kanalları da kullanılarak bildirimde bulunulabilir.

Tüketicinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsamında öngörülen ödemeleri, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, ilgili tedarikçinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle elektriği kesilir” diye belirtilmektedir.
9. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?
Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.
10. Yanlış abonenin elektriğinin kesilmesi durumunda çözümü için ne yapılabilir?
Abone ile perakende satış sözleşmesinin yapılması sırasında güncel adres tanımlamalarının ve sayaç numara bilgilerinin hatalı olarak kayıt altına alınması sebebiyle yanlış abonenin elektrik enerjisi kesilebilmektedir. Böyle bir sorun yaşanması durumunda müşterinin abone bilgileri ve güncel iletişim bilgilerini bağlı bulunduğu İşletme Müdürlüğündeki Müşteri Hizmet Merkezlerine veya ALO 186 Çağrı Merkezine iletmesi durumunda müşterinin mağduriyeti giderilecektir.
11. Programlı kesinti ne demektir. Neden yapılır?
Programlı kesinti; arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan gerek yatırım ve bakım-onarım çalışmaları, gerekse yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamu oyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Programlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup, bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
12. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?
ALO 186 Çağrı Merkezi 7/24 gelen ihbarlara cevap vermektedir. Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü istek, şikâyet ve önerileriniz çağrı merkezimiz tarafından kayıt altına alınarak ilgili birime yönlendirilmektedir.
13. Sokak aydınlatmam yanmıyor. Ne yapmalıyım?
Sokak aydınlatma arızalarını ALO 186 Çağrı Merkezine ve http://www.akdenizedas.com.tr  web sayfamızdan  Aydınlatma Şikayetleri butonundan iletebilirsiniz.
14. Dağıtım Şirketinin aydınlatmakla yükümlü olduğu alanlar nerelerdir?
Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; dağıtım şirketleri kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.
15. Planlı Elektrik Kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

Planlı Elektrik Kesinti listesine  http://www.akdenizedas.com.tr  web sayfamızdan kesintiler butonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında sms bilgilendirilmesi almak için lütfen tıklayınız.

 Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node02 30.07.2021 19:11:23