Yeni Abonelik

Ana Sayfa / HİZMETLERİMİZ / Yeni Abonelik
Yeni Abonelik

Tüketicilerin Dağıtım Sistemimize Bağlantı Başvurusu, Bağlantı Anlaşması, Sisteme Bağlantı Yapılması


1.Bağlantı başvurusu


Tüketim tesisleri için dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, bağlanmayı talep ettikleri tarihi belirterek alçak gerilim seviyesinden bağlantı yapmak isteniyorsa Enerji Talep Sistemi (ETS) üzerinden, Orta Gerilim seviyesinden bağlantı yapmak isteniyorsa doğrudan talep noktasının bağlı bulunduğu İşletme Yöneticiliklerine başvurularını yapabilirler. 

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazıl beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) T.C. Kimlik belgesi
b) Tapu kaydı
c) Belediye, Yapı Denetim Kuruluşu ve Şirketimiz onaylı elektrik projesi,
d) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,
e) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
f) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden yapı kullanma iznine ilişkin belge,
g) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,
h) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,
i) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,
j) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

ile ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.


2.Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.


Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.


Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.


Yapı bağlantı hattı Şirketimiz tarafından yapılacak ise bağlantı bedeli,  bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

2022 yılı için belirlenen Dağıtım Bağlantı bedeli tablosu:

AG BAĞLANTI BEDELİ (2022) TL/metre OG BAĞLANTI BEDELİ (2022) TL/metre
0-15 kW (dahil) Yer altı 381,56
Yer altı 80,75 Havai 102,00
Havai 37,54
15-50 kW (dahil)
Yer altı 109,30
Havai 63,71
50-100 kW (dahil)
Yer altı 149,25
Havai 79,36
100 kW üzeri
Yer altı 149,25+0,6×(Güç-100)


Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.


Aynı bağlantı hattından beslenmesi öngörülen aynı site, apartman vb. toplu yapılardaki bağımsız bölümlere ait bağlantı anlaşmaları eş zamanlı olarak imzalanır ve ortak işlemleri birlikte yürütülür. Bu anlaşmalara ilişkin elektrik projesi, yapı ruhsatı, tesis sözleşmesi gibi ortak belge ve dokümanlar ilgili ortak kullanım yerine veya diğer kullanım yerlerinden her hangi birine ait bağlantı anlaşması ile ilişkilendirilir ve bu anlaşmanın dosyasında yer alır.’ gereği bu kapsamda yer alan abonelikler toplu yapılmaktadır.


Yeni abonelik başvurusu proje onaylandıktan ve bağlantı görüşü alındıktan sonra ETS (Enerji Talep Sistemi) üzerinden ilgili mühendis ya da fen adamı tarafından yapılmaktadır. İlgili yönetmelikte belirtilen evrakların tam olarak sunulması halinde bağlantı anlaşması yapılmaktadır. Bağlantı anlaşması başvuru sahibi ile imzalandıktan sonra ilgili fen adamı ve mühendis tarafından tesisat kontrol randevusu alınır. Belirlenen gün ve saatte tesisat kontrolü yapılır.


3.Sisteme bağlantı yapılması

 

Bir tesisata ilk kez enerji verilebilmesi için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine bir perakende satış sözleşmesi ibraz edilmesi veya görevli tedarik şirketi tarafından sözleşmenin imzalandığına dair dağıtım şirketine bildirimde bulunulmuş olması gerekir.

Perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı tarihten itibaren;

a) Kentsel ve kentaltı dağıtım bölgelerinde 24 saat içerisinde,

b) Kırsal dağıtım bölgelerinde 48 saat içerisinde,

 

kullanıcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri dağıtım şirketince mühürlenir, dağıtım şirketi tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak ilk endeks değeri tespit edilir ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenmek suretiyle kullanıcı tesisinin bağlantısı yapılarak enerji verilir.

 


4.Bağlantı gücünde değişiklik yapılması


Mesken olarak dağıtım sistemine bağlı olan kullanıcılar dışındaki bir kullanıcının anlaşma gücünü iki ay üst üste yüzde yirmiden fazla ihlal ettiğinin dağıtım şirketi tarafından tespit edilmesi ve gerekli görülmesi halinde, kullanıcıya güç ihlalinin tekrarlanmaması veya güç arttırma talebinde bulunulması gerektiği bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren; 30 gün içerisinde güç artırımı talebinde bulunmayan veya talepte bulunduğu halde talebi kabul edilmeyenlerden takip eden 6 aylık süre içerisinde anlaşma gücünü tekrar yüzde yirmiden fazla ihlal eden tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri, üreticilere ise bağlantı anlaşmasında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar uygulanır.


Güç artışı başvurusu proje onaylandıktan ve bağlantı görüşü alındıktan sonra ETS (Enerji Talep Sistemi) üzerinden ilgili mühendis ya da fen adamı tarafından yapılmaktadır.


5. Üçüncü Şahıs Trafolarının Geçici Kabul İşlemleri İçin Gerekli Belgeler


Tüketim tesisleri için dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler bağlanmayı talep ettikleri tarihi belirterek bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.


a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,


b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,


c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,


ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,


d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,


e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,


f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,


g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.


Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

  • Elektrik mühendisi ile yapılan EMO onaylı hizmet sözleşmesi
  • YG İşletme sorumluluğu tescil belgesi


3. şahıs trafolarının geçici kabul başvurusu proje onaylandıktan ve bağlantı görüşü alındıktan sonra ETS (Enerji Talep Sistemi) üzerinden ilgili mühendis tarafından yapılmaktadır.


6.Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Devir Alınmasına İlişkin İşlemler


Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereği, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde Şirketimiz tarafından devralınır.


Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.


Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir. Devir işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak belgeler aşağıdaki gibidir.


1) Talebin istekliden gelmesi halinde başvuru dilekçesi (istekli)


2) İmza sirküleri (aslı veya noter onaylı) (İstekli)


3) Yetki belgesi (tüzel kişiler için) (aslı veya noter onaylı) (İstekli)


4) Hat maliklerinin tesisi devretmeye kabul ettiğini gösterir vekaletnamesi ve muvafakatnamesi (noter onaylı) (aslı) (istekli)


5)Vergi mükellefiyet belgesi veya vergi levhası


6) Iban numarasını gösterir belge


7) Devire konu elektrik dağıtım tesisinin projesi (istekli)


8) Devire konu elektrik dağıtım tesisinin geçici kabul tutanağı (istekli)


9) Hat Maliklerinin İsim ve Abone Numaralarının yer aldığı üst yazı (İlgili bölge müdürlüğü)


10) Taraflarca İmzalanmış Anlaşma Tutanağı (İstekli ve Şirketimiz müşterek)


11) Hesap Cetveli (Şirketimiz komisyon üyeleri)


12) Devire ilişkin işlemlerin harita çalışması ve mülkiyet yönünden inceleme yazısı (Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)


13) Tek Hat Şeması (ilgili bölge müdürlüğü)Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2022 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node04 8.08.2022 07:19:45