Yeni Abonelik

Ana Sayfa / HİZMETLERİMİZ / Yeni Abonelik
Yeni Abonelik

TÜKETİCİLERİN DAĞITIM SİSTEMİNE YENİ BAĞLANTI YAPMASI


Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki Şirketimize doğrudan başvurur.


Dağıtım bağlantı anlaşması yapmaya yetkili kişiler; mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracıdır.


İstenilen Belgeler:


1) Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,


2) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,


3) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,


4) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,


5) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,


6) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerdir.


Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.


Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talepleri, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bağlantı anlaşması yapmak suretiyle karşılanır.

 

SİSTEME BAĞLANTI YAPILMASI


Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.


Sisteme bağlantı;


1) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,


2) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,


tüketicinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.


BİR BAŞKA TÜKETİCİNİN MÜLKİYETİNDEKİ TESİSTEN FAYDALANMA


Şirketimiz, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımındaki branşman hattı ve müştemilatı ve/veya dağıtım tesislerinden yeni bağlantı taleplerini, ortak kullanım haline gelecek olan dağıtım tesislerini devralmak suretiyle karşılar.


Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.


Devre ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından düzenlenir.


BAĞLANTI GÜCÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI


Mesken aboneleri dışında kalan tüketiciler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Şirketimize başvurur.


Şirketimizce tadilat projesi incelenir ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını onbeş gün içerisinde tüketiciye yazılı olarak bildirir.


Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller tüketiciden tahsil edilir.


Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.


Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


3. ŞAHIS PROJELERİNİN ONAYLANMASI


Yetkili elektrik mühendisleri ve fen adamları tarafından hazırlanan projeler ilgili İşletme Müdürlüklerinde görev yapan müşteri hizmetleri mühendislerince onaylanır.

Lisans 38. Madde kapsamında yapılacak tesislere ait projeler şirketimiz yatırım direktörlüğünce onaylanır.


LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ CLK AKDENİZ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİ


Gerçek ve ya Tüzel kişi Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusunu EPDK’nın Lisansız Elektrik Üretimine dair yayınlamış olduğu tebliğde belirtilen evrak ile birlikte CLK AKDENİZ A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ'ne yapar.


1) ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANIR


Başvurular bir sonraki ayın 5'inde CLK AKDENİZ tarafından kurulan Komisyon tarafından ÖN DEĞERLENDİRME (EVRAK DEĞERLENDİRME ) yapılır.


Ön Değerlendirme Evrak Listesi:


1)Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Şirketimizden temin edilecektir.)


2)Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi,


i)Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin sunulması gerekir. Bu belge sarahaten “ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR” kaydını içermelidir.


ii)Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin sözleşme ekinde bulunması gerekir.


3)Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması.


4)Üretim tesisi ancak mevcut bir tüketim tesisi aboneliği için kurulabilir. Bu durumda tüketim tesisinin elektrik tüketimini gösterir elektrik tüketim faturaları veya bu tüketimleri gösterir aynı amaca matuf dağıtım şirketince düzenlenmiş belge veya söz konusu tüketim tesislerine ait abone/müşteri numarası/numaraları başvuruda sunulur.


5)İstenilen evrak noter onaylı olmalı ve başvuruyu yapan tüzel kişilik ise şirketin imza sirkülerinde evrak arasına eklenmelidir.


6)Kurulca ilgili yıl için belirlenmiş Başvuru Bedelinin dağıtım şirketince ilan edilmiş hesaba yatırıldığına veya dağıtım şirketinin yetkilendireceği veznelerine yatırıldığına dair dekont örneği.(273 TL+KDV(%18)=322,14 TL)


Ön Değerlendirme Komisyon Sonuçları:


  • evrak eksik ise yazı ve internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun OLUMSUZ olduğu hakkında cevap verilir. Başvuru yapmış olanlara dosyaları posta yolu ile iade edilir.
  • evrak tam ise yazı ve internetten başvuru sahibine evrak kontrol sonucunun OLUMLU olduğu hakkında cevap verilir.

3)TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Ön Değerlendirme komisyonundan OLUMLU çıkan başvurular CLK AKDENİZ tarafından kurulan komisyon tarafından, bağlantı görüşlerini her ayın 20'sinde TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNDA değerlendirir.


  • Teknik değerlendirme komisyonunda bağlantı görüşleri OLUMSUZ olarak sonuçlanan başvurular, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir ve internette yayımlanır.
  • Teknik Değerlendirme Komisyonunda bağlantı görüşleri OLUMLU olarak sonuçlanan başvurular, bağlantı noktası verilmiş olanlar internette yayımlanır.

4)BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEN BAŞVURU SAHİPLERİNE BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI


  • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı mektupları CLK AKDENİZ tarafından hazırlanır ve bağlantı görüşü verilen başvuru sahiplerine yazılır. Başvuru sahipleri bağlantı görüşlerinin internette yayım tarihinden sonra 1 ay içerisinde CLK AKDENİZ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ'ne gelerek (imza sirküleri aslı ve kimlik fotokopisi ile birlikte) Çağrı Mektuplarını elden tutanak ile teslim alır. Bir ay içerisinde “BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNU” gelip almayan başvuru sahiplerinin başvuruları kendiliğinden iptal olmuş sayılacaktır.

5) BAĞLANTI ANLAŞMASI


Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektupları'nı tutanak ile elden teslim alan başvuru sahiplerinin tutanak tarihinden itibaren 180 gün içerisinde CLK AKDENİZ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ'ne Bağlantı anlaşması için aşağıdaki evrak ile birlikte başvuru yapması gereklidir.


BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER


1)Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre kurulacak üretim tesisinin; 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanan üretim tesisi projeleri


2)İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri


3)Çevre Etkin Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar


4)Kurulca belirlenecek tip test formunda belirtilen bilgileri ihtiva eden ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları


5)Üretim tesisinin; dağıtım sistemine bağlantısında, korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak bir bağlantı ekipmanının kullanılacak olması durumda, bu bağlantı ekipmanlarının Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş bir laboratuvardan alınmış tip test raporları


6)Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Gerçek veya tüzel kişi bu kapsamda;


a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar,


b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür denilmektedir bununla ilgili gerekli anlaşma


  • Başvuru sahibi CLK AKDENİZ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ'ne belgeleriyle 180 gün içerisinde başvurdu ise Bağlantı ve Sistem Anlaşması yapılır. Bu aşamadan sonra tesis, tesis tipi ve bağlantı seviyesine göre 1-3 yıl içerisinde devreye alınır.
  • Başvuru sahibi belgeleriyle birlikte 180 gün içerisinde CLK AKDENİZ ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ'ne başvurmadı ise başvuru sahibine yazıyla cevap verilir. Dosyaları posta yolu ile iade edilir.


Akdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2019 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 12.11.2019 11:20:17