Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
ABONELİK
1.Gelmeden işlemlerimi halledebilir miyim? Gerekli evrakları faks veya maille gönderebilir miyim?

Şu anda işlemlerimiz, ıslak imzalı bireysel başvuru ile Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizden yapılmaktadır.
Ancak arıza ve kaçak ihbarı, açma-kesme işlemleri, bilgi güncelleme, genel bilgilendirme ve
benzeri işlemleri www.akdenizedas.com.tr web adresimizden ve ALO 186 Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş Çağrı Merkezimizden yapabilirsiniz.

2.Dağıtım ve perakende satış şirketi ile olan ilişkilerimde hangi haklara sahibim?

Dağıtım ve perakende şirketleri için, abonenin sahip olduğu haklar EPDK’nın Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına
İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

3. Borcum olmadığına dair yazı almam gerekiyor, nereden alabilirim?

Size en yakın Müşteri Hizmet Merkezimizden alabilirsiniz.

4. Müşteri başvurusu nereye yapılır?

Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yapılır. Gerekli dokümanlara, www.akdenizedas.com.tr web adresimizdeki
Hizmetlerimiz/Yeni Abonelik butonundan ulaşabilirsiniz.

5. Kısa süreli abonelik hangi durumlarda yaptırılabilir?

EPDK Kurul Kararı gereği; zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik
enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir)
ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek, ölçümlü veya
ölçüm yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre, ticarethane tarifeleri üzerinden
hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.

6. Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur.
Aksi halde usulsüz elektrik kullanım yaptırımları uygulanabilir.

7. Abone/adres/tesisat/telefon/kimlik bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Abone numaranız ile bağlı bulunduğunuz işletmenin Müşteri Hizmet Merkezinden, ALO 186 Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş. Çağrı Merkezinden ya da ilgili tedarikçi firmanızla iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

8. Elektrik Dağıtım Şirketine bir bildirim ya da ihbarda bulunacağım ya da dağıtım şirketinden şikâyetçiyim.
Hangi yollara başvurabilirim?

Başvurularınız ile ilgili olarak bize Alo 186 Çağrı Merkezimiz, kurumsaliletisim@akdenizedas.com.tr e-posta adresimiz, www.akdenizedas.com.tr web sitemiz, @AEDASDestek Twitter hesabımızdan 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

9. Bulunduğum yere en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezi nerededir?

Bu bilgiye web sayfamızda bulunan iletişim butonundan ya da ALO 186 Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ
Çağrı Merkezimizden ulaşabilirsiniz.

10. Web sayfanızdan yapabileceğimiz işlemler nelerdir?

Kaçak ihbarı yapılabilir, planlı elektrik kesinti duyurusu, işletme müdürlüklerimiz, abonelik işlemleri, ilanlar,
veznelerimiz, irtibat telefonları, şirket yapımız vb. diğer faaliyet ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
BAŞVURU SÜRECİ

1.Bağlantı başvurusu nasıl yapılır?

Tüketim tesisleri için dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, bağlanmayı talep ettikleri tarihi belirterek alçak gerilim seviyesinden bağlantı yapmak isteniyorsa Enerji Talep Sistemi (ETS) üzerinden, Orta Gerilim seviyesinden bağlantı yapmak isteniyorsa doğrudan talep noktasının bağlı bulunduğu İşletme Yöneticiliklerine başvurularını yapabilirler. 

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) T.C. Kimlik belgesi
b) Tapu kaydı
c) Belediye, Yapı Denetim Kuruluşu ve Şirketimiz onaylı elektrik projesi,
d) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,
e) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
f) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden yapı kullanma iznine ilişkin belge,
g) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için, mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,
h) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,
i) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,
j) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

ile ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

2. Bağlantı anlaşması nasıl yapılır?

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

Bağlantı için yapılan başvuru, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut durumu çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alınarak değerlendirilir.

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.
Bağlantı hattının dağıtım şirketince yapılması durumunda alınacak bağlantı bedeli tabloda belirtildiği şekildedir.

AG BAĞLANTI BEDELİ (2021) TL/metre OG BAĞLANTI BEDELİ (2021) TL/metre
0-15 kW (dahil) Yer altı 314,53
Yer altı 66,57 Havai 84,08
Havai 30,94
15-50 kW (dahil)
Yer altı 90,10
Havai 52,52
50-100 kW (dahil)
Yer altı 123,03
Havai 65,42
100 kW üzeri
Yer altı 123,03+0,6×(Güç-100)

3.Sisteme bağlantı nasıl yapılır?

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin müşteri olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı yapılmadan önce, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından;

a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,
b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde yazılacak.

müşterinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

4.Bağlantı gücünde değişiklik yapılabilir mi?

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle şirketimize başvurur.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.
Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

5.Elektrik dağıtım tesislerinin geçici / kesin kabul işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

1. Geçici/Kesin kabul talep dilekçesi (İstekli),
2. Geçici/Kesin kabule hazır tutanağı (İstekli ve ilgili Bölge Müdürlüğü müşterek),
3. Tesise ait onaylı proje,(Gerekçe raporu, vaziyet planı, ENH profili, trafo yerleşim planı, trafonun AG-OG tek hat şeması, trafo gücü tayini, kısa devre hesabı, kompanzasyon hesabı, topraklama hesabı) (İstekli ya da ilgili Bölge Müdürlüğü)
4. Enerji müsaadesi yazısı, (İstekli ya da ilgili Bölge Müdürlüğü)
5. Tesis sahibi tarafından yükleniciye verilen vekâletname ya da sözleşme, (İstekli)
6. Geçici kabulde bulunacak sorumlu elektrik mühendisine ait yüklenicinin yetkilendirme yazısı veya yüklenicinin bünyesinde bulunmayan ancak geçici kabulde görevlendirilecek sorumlu elektrik mühendisine verdiği vekâletname, (İstekli)
7. Tesis sahibi kabulde bulunmayacak ise yetkili kıldığı kişiye ait yetki yazısı, (İstekli)
8. Keşif cetveli ve bedeli (İstekli)
9. Vergi levhası (İstekli)
10. Adres bilgileri (İstekli)
11. Tesiste kullanılan malzemelere ait tip ve rutin ve test raporları (trafo, hücre, köşk vs.) (İstekli)
12. Topraklama direnci/aydınlatma/aydınlatma/röle/sayaç kontrolleri ve tutanağı, (İstekli ve ilgili Bölge Müdürlüğü müşterek)
13. Enerji müsaadesinde yapılması istenen diğer işler,(İstekli ve ilgili Bölge Müdürlüğü müşterek)
14. Tesise ait fotoğraflar(Elektronik ortamda) (İstekli)
15. Komisyona katılmak üzere teknik bir personelin isim ve unvanı (OSB/Dağıtım şirket personeli) (İlgili Bölge Müdürlüğü)
16. SMM Belgesi (İstekli)
17. Onaylı Gerekçe Raporu (İstekli veya ilgili bölge müdürlüğü)
18. Tip-C/1 ya da TİP-C/2 TM ise Yer Devri, İnşaat Kabulü, Yer Tespit Tutanağı (İstekli ve/veya Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)
19. Geçici/Kesin Kabul Bedeli (İstekli)

3. şahıs, kurum ya da kuruluşlar tarafından yapımı tamamlanan elektrik tesislerinin geçici/kesin kabul işlemlerinin Şirketimiz ya da TEDAŞ Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından kabulünün yapılması ile ilgili olarak yukarıdaki belge ve bilgilerin sunulması gerekmektedir.

6.Ortak kullanım haline gelen elektrik dağıtım tesislerinin devir alınmasına ilişkin işlemler nelerdir?

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereği, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınır.

Ortak kullanım haline gelecek tesislerin maliki veya maliklerinin devre rıza göstermemesi halinde kamulaştırma yoluna gidilir.

Devre ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından düzenlenir. Devir işlemleri sırasında ihtiyaç duyulacak belgeler aşağıdaki gibidir.

1)Talebin istekliden gelmesi halinde başvuru dilekçesi (İstekli)
2)İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) (İstekli)
3)Yetki belgesi (Tüzel kişiler için) (Aslı veya noter onaylı) (İstekli)
4)Hat maliklerinin tesisi devretmeye kabul ettiğini gösterir vekaletnamesi ve muvafakatnamesi (Noter onaylı) (Aslı) (İstekli)
5)Vergi mükellefiyet belgesi veya vergi levhası
6)IBAN numarasını gösterir belge
7)Devire konu elektrik dağıtım tesisinin projesi (İstekli)
8)Devire konu elektrik dağıtım tesisinin geçici kabul tutanağı (İstekli)
9)Hat maliklerinin isim ve abone numaralarının yer aldığı üst yazı (İlgili Bölge Müdürlüğü)
10) Taraflarca imzalanmış anlaşma tutanağı (İstekli ve şirketimiz müşterek)
11) Hesap cetveli (Şirketimiz komisyon üyeleri)
12) Devire ilişkin işlemlerin harita çalışması ve mülkiyet yönünden inceleme yazısı (Şirketimiz Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü)
13) Tek Hat Şeması (İlgili Bölge Müdürlüğü)
FATURA ÖDEME
1. Nerelerden ödeme yapabilirim?

Fatura ödemelerinizi ilgili tedarikçi firmanızın web sitesinde belirtmiş olduğu ödeme noktalarına yapabilirsiniz.

2. Gecikmiş faturalar sadece AEDAŞ veznesine mi yatırılıyor?

Gecikmiş fatura ödemeleri için ilgili tedarikçi firmanızdan bilgi alabilirsiniz.

3. Web sayfanızdan fatura ödemesi yapılabiliyor mu?

Fatura ödemelerinizi ilgili tedarikçi firmanızın web sitesinden yapabilirsiniz.

4. Hafta sonu fatura ödemesi yapılabiliyor mu?

Tedarikçi firmanızın web sitesini kontrol edebilirsiniz.

5. Borç sorgulama işlemini nasıl yapabilirim?

Tedarikçi firmanızdan güncel borç durumunuzu öğrenebilirsiniz.

6. Bu ay faturam gelmedi neden olabilir?

Sayaç arızası, sayaca ulaşılamaması durumu, endeksör tarafından yapılmış okuma hatası, okuma döneminizin henüz gelmemiş olması gibi sebeplerden kaynaklanmış olabilir.

7. Elektrik tüketimi nasıl belirlenir?

Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.

8. Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ne sürede elektrik kesilir?

EPDK mevzuatı ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü(dahil) içerisinde müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bir kez daha bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü(dahil) içerisinde ödenmezse müşterinin elektriği kesilir. Müşterinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.

9. Faturalarda yer alan dağıtım bedeli, , enerji fonu, belediye tüketim bedeli ve TRT payı ve yasal dayanağı nedir?

Faturalarda yer alan dağıtım bedeli, enerji fonu, belediye tüketim bedeli, TRT payı ve yasal dayanaklarına EPDK’nın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

10. Faturalardaki alınan birim bedeller nasıl belirlenir?

Faturalarda alınan birim bedeller Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri,

• Perakende satış faaliyeti kapsamında net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)
• Perakende satış hizmet bedeli; Dağıtım faaliyeti kapsamında;
• Dağıtım bedeli,

Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir. Abone grubuna ve bağlantı durumuna göre yürürlükteki fonsuz tarifelere http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilmektedir.

11. Kesme-bağlama bedeli nedir?

Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince belirlenmektedir.  Kesme-bağlama bedeli: Tüketicinin elektriğinin bağlanması aşamasında uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen bir bedeldir.

12. Elektrik fiyatlarına yapılan zam/indirim oranları kim tarafından belirlenmektedir?

Ülke genelinde elektriğin satış fiyatı aynı olup, şirketimizin elektrik fiyatlarına zam veya indirim yapma yetkisi yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bütün Türkiye’de uygulanmak üzere onaylanan ulusal tarife bölgemizde de uygulanmaktadır.

13. Elektrik birim fiyatlarını (tarifesini) nereden öğrenebilirim?

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve tüm abone gruplarına ait elektrik birim fiyatlarını öğrenmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi web sitesi olan http://www.epdk.gov.tr web adresine bakabilirsiniz.

14. Tek zamanlı tarife nedir?

Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.

15. Çok zamanlı (Puantlı) tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

3 zamanlı tarifeden yararlanmak için en yakın Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin bu tarifeden yararlanabilmesi için sayaçları Şirketimizce bedelsiz olarak değiştirilmektedir.

16. Akıllı sayaç kullanarak tasarruf edebilir miyim?

Kullanım alışkanlıklarına göre, tarifenizi seçerek tek zamanlı veya çok zamanlı faturalama seçeneklerinden faydalanıp tasarruf yapabilirsiniz. T1:(06:0017:00) arası gündüz, normal tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyat uygulanır. T2:(17:0022:00) arası puant pahalı tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın 1.5 katı uygulanır. T3:(22:0006:00) arası gece ucuz tarife; analog sayaçlarda hesaplanan toplam tüketime uygulanan fiyatın yarısı uygulanır.

17. Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? Nereye başvurmalıyız? Gerekli evraklar nelerdir?

Şehit aileleri (karı, koca, çocuk, ana, baba) ve muharip/malul gazinin kendisi ile vefat etmiş ise dul eşi, şehit ailesi ve gaziler için yapılmakta olan indirimden yararlanır. Şehit indiriminden faydalanmak için; 2330, 3713 veya 5434 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerin aileleri için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile, Gazi indiriminden faydalanmak için; 2847 sayılı kanunun mükerrer 1. Maddesinde tanımlı muharip/malul gaziler (gazi vefat etmiş ise dul eşi) için, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce maaş bağlandığını gösteren belgeleri ile en yakın müşteri ilişkileri merkezimize başvuruda bulunulmalıdır.

18. Kayıp kaçak bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmektedir? 2011 yılından önce de böyle bir bedel abonelere tahakkuk ettirilmiş midir?

Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir. Kayıp- kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel, 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içerisinde tahakkuk ettirilen bir bedeldir. Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren "Ortalama Kayıp Kaçak Bedeli Fiyat Tavanı", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dâhil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir. 2011 yılı öncesinde ise bu bedel sadece perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketiciler tarafından ödenmekteydi. Faturada yer alan kayıp-kaçak tahakkuku kaçak enerji kullanımından dolayı faturada yer alan bir bedel değildir. Bu bedel elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedef oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup faturada yer alan kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır.

19. Tesisat numaramı nasıl öğrenebilirim?

Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden öğrenebilirsiniz.
USULSÜZ VE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI

1.Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde nasıl işlem yapılır?


*Başkasının adına düzenlenen elektrik faturalarını ödeyerek elektrik kullanmak,

*Sayaç ve ölçü devrelerinin mühürsüz olduğunun bilgisini dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanmak,

*Sayacı yanmış, hasarlı veya arızalı olmasına rağmen dağıtım şirketine haber vermeden elektrik kullanımına devam etmek,

*Dağıtım şirketinin yazılı izni olmaksızın kendi elektrik tesisinden, üçüncü şahıslara doğrudan veya ara (süzme) sayaçla elektrik enerjisi vermek,

*Görevli tedarik şirketinin izni olmaksızın bulunduğu müşteri grubunun dışında elektrik kullanmak,

*Sözleşmenin imzalanmasından sonra dağıtım şirketinin yapması gereken elektrik bağlantı işlemini beklemeksizin bağlantı yapmak veya yaptırmak,

*Mesken aboneleri dışında kalan müşterilerde kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artmasıhalinde, tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuru yapmamak,

*DSİ (Devlet Su İşleri) Yeraltı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği uyarınca Yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarını aşan müşterinin elektrik enerjisi, DSİ’nin bildirimi üzerine dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından en geç yedi gün içerisinde kesilir.
Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşterinin dâhil olduğu müşteri grubundan, ait olduğu yıla ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı ile belirtilen kesme/açma ücretinin 5 katı ücret tahsil edilir.

 

2. Kaçak elektrik kullanımı nedir?


*Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım sisteminesayaçlaraölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek,

*Müdahale sonucu; Sayacın eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmemesi,

*Yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

*Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişininizni dışında açması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

 

3. Kaçak kullanım sebebiyle bildirim geldi. Ceza adı altında bir bedel alınmış, sebebi nedir, yasal mıdır?


Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 42.,43. ,44.,45.,46.,47., ve 48.  maddelerine istinaden işlem yapılmaktadır.

 

Kaçak kullanım tespit edilmişse cezalı tarife üzerinden faturalama yapılmaktadır. Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketicinin hesaplanan kaçak tüketimi, dahil olduğu müşteri grubuna kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tarihte uygulanmakta olan tek terimli aktif enerji bedelinin 1,5 (bir buçuk) katı ile çarpılarak kaçak tahakkuk bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir. (Güç ve reaktif enerji bedeli alınmaz)

 

Müşterilerin tekrarlanan kaçak elektrik enerjisi kullandığının tespiti durumunda, kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edildiği tarihte yürürlükte olan tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 (iki) katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

Müşteri olmayanların kaçak elektrik enerjisi kullanımlarındaki hesaplamalar, ticarethane müşteri grubuna uygulanan fonsuz tarife Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği üzerinden yapılır.

 

4. Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak ihbarda bulunmak için ne yapmalıyım?


Web sitemizde bulunan Kaçak İhbar Formu’nu doldurarak, ALO 186 AEDAŞ Çağrı Merkezi’mizi arayarak, Twitter @AEDASDestek hesabı ve AEDAŞ 186 mobil uygulamasından kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarda bulunabilirsiniz.

 

5. Borcumu yapılandırmak istiyorum mümkün müdür?


Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

6. Kredi kartı ile borcumu yapılandırabilir miyim?


Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile şirketimize taksitli olarak borç ödemesi yapılabilmektedir.

Finike, Kemer, Manavgat, Serik, Alanya, Antalya Merkez (Metropol) ve Genel Müdürlük binamızda geçerli kredi kartı banka bilgileri ;

 

1.           Garanti Bankası-Bonus (2-9 Taksit)

2.           Denizbank-Üretici Kart (2-6 Taksit)

3.           Halkbank-Paraf Kart (2-12 Taksit)

4.           Yapı Kredi-World Kart(2-9 Taksit)

5.           İş Bankası-Maximum (2-9 Taksit)


Banka hesap bilgileri ise;

 

Ziraat Bankası

ALICI:AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ

IBAN:TR96 0001 0022 1046 7153 0257 57

 

Vakıfbank

ALICI:AKDENİZ ELEKTRİK DAĞ ITIM A.Ş.

IBAN NO:TR42 0001 5001 5800 7301 4706 80

şeklindedir.

 

7. Peşin ödemelerde indirim uygulamanız var mıdır?


Borcun peşin olarak ödenmesi durumunda özel bir indirim uygulanmamaktadır.

 

8. Kredi kartım yok başka bir taksitlendirme seçeneğiniz var mıdır?


Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

9. Taksitlendirme için peşinat isteniyor mu?


Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir.

 

10. Vekaleten işlem yapılabiliyor mu?


Borcun yapılandırılabilmesi işlemi için şirketçe istenen işlemlere (vekil eden yerine vekaleten borç yapılandırmaya, taksitlendirme işlemi yapmaya, protokol imzalamaya, senet düzenlemeye, senet keşide etmeye, senet ciro etmeye, çek keşide etmeye, çek ciro etmeye, vs.) yetkili olduğunu gösterir noterce düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten işlem yapılabilmektedir.

 

11. Tarafıma düzenlenmiş kaçak kullanım bedellerini ödememem durumunda ne olur?


Oluşan kaçak elektrik faturasına istinaden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği borcun bulunduğu tesisatın elektriği kesilerek varsa taksitlendirme işlemleri iptal edilir. Borçlu kişi veya tüzel kişilik adına yasal yaptırımlar (İlgili yasalar gereği ceza şikayetleri, icra takibi ile haciz işlemleri, vs.)  uygulanır.

 

12. Kaçak elektrik borcundan dolayı AEDAŞ tarafından kesilen elektriği tekrar bağlatmam halinde hakkımda hangi işlemler yapılır?


Kaçak elektrik borcundan dolayı AEDAŞ tarafından kesilen elektriği, borçlunun yasal olmayan yollar ile tekrar bağlatması halinde kaçak elektrik kullanımı söz konusu olup elektrik dağıtım şirketi tarafından durumun tespiti yapılarak ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve yasal işlemler başlatılır.


SERBEST TÜKETİCİ
1. Kimler Serbest Tüketici olabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici olarak kabul edilir.

İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini (2021 yılı için 1200 kWh) aşan miktarda elektrik tüketilen kullanım yerinin, kullanım hakkına sahip ya da kullanım hakkını edinen tüketiciler, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilikleri, elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin tükettiği toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçmesi durumunda, bu kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazandığı kabul edilir.

2. Nasıl bir tedarikçi ile çalışılmalı?

Elektrik enerjisi gündelik yaşamın devamı açısından herkes için büyük bir öneme sahiptir. Tedarikçinin güçlü finansal yapıya, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek organizasyona ve otomasyon altyapısına, tükettiğiniz elektriği tedarik edebilecek varlık ve kaynaklara sahip olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, konusunda uzman olması, tarafınıza sağlayacağı hizmetin uzun dönemli sürekliliği, tarafınıza sunulan finansal ve sözleşme şartlarına uyum göstermesi ve kendisine her zaman ulaşılabilir olmak memnuniyetiniz açısından vazgeçilmezdir. Tüm bu şartları birleştirdiğimizde tedarikçinizin bilinen ve güçlü bir marka olması tedarikçi seçiminin en önemli unsurudur.
KESİNTİ
1. Borcumdan dolayı elektriğim kesildi, ne yapmam gerekiyor?

www.akdenizedas.com.tr web adresimizde Ödeme Noktalarımız sayfası altında bulunan anlaşmalı ödeme noktalarımıza veya anlaşmalı bankalara elektrik fatura borcunuzun tamamını ödemeniz durumunda, EPDK’nın Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mevzuatında belirtilen süre içerisinde yeniden enerji verilmektedir.

2. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, evde bakım ve tedavisinde kesinti halinde yaşam riski oluşturacak elektrikli bir cihaz kullanıldığına dair sağlık raporu ile Şirketimize başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede hizmet numarası yazılmalıdır. Süreli sağlık raporlarının süresi dahilinde olması önemlidir.  Sağlık raporunda belirtilen kişi ile abone sahibi aynı kişiler değil; eşi ise evlilik cüzdanı, kızı ya da oğlu ise kimlik fotokopileri, soy isim farklılığı var ise aynı adreste ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

3. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir. Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 30 (otuz)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.

4. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

5. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

6. Hasar gören teçhizata ilişkin zararın tazmini konusunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında şikâyetlerimi nereye iletebilirim?

Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini ilgisine göre il/ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

7. Kesme-açma işlemleri hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Elektriğin kesilmesi ve bağlanması -MADDE 49 ;

Zamanında ödenmeyen borçlar kapsamında uygulanan kesme işlemi; 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08:00-15:00 saatleri arasında yapılmaktadır. 
Resmî, dini bayram günleri, genel tatil günleri ile bunların bir önceki günlerinde kesme işlemi yapılmaz. 
Açma işlemleri hafta içi 13.00-22.00, hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır.


8. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

9. Yanlış abonenin elektriğinin kesilmesi durumunda çözümü için ne yapılabilir?

Abone ile perakende satış sözleşmesinin yapılması sırasında güncel adres tanımlamalarının ve sayaç numara bilgilerinin hatalı olarak kayıt altına alınması sebebiyle yanlış abonenin elektrik enerjisi kesilebilmektedir. Böyle bir sorun yaşanması durumunda müşterinin abone bilgileri ve güncel iletişim bilgilerini bağlı bulunduğu İşletme Müdürlüğündeki Müşteri Hizmet Merkezlerine veya ALO 186 Çağrı Merkezine iletmesi durumunda müşterinin mağduriyeti giderilecektir.

10. Programlı kesinti ne demektir. Neden yapılır?

Programlı kesinti; arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan gerek yatırım ve bakım-onarım çalışmaları, gerekse yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Programlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup, bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

11. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?

ALO 186 Çağrı Merkezi 7/24 gelen ihbarlara cevap vermektedir. Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü istek, şikâyet ve önerileriniz çağrı merkezimiz tarafından kayıt altına alınarak ilgili birime yönlendirilmektedir.

12. Sokak aydınlatmam yanmıyor. Ne yapmalıyım?

Sokak aydınlatma arızalarını ALO 186 Çağrı Merkezine ve http://www.akdenizedas.com.tr web sayfamızdan Aydınlatma Şikayetleri butonundan iletebilirsiniz.

13. Dağıtım Şirketinin aydınlatmakla yükümlü olduğu alanlar nerelerdir?

Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; dağıtım şirketleri kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.

14. Planlı Elektrik Kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

Planlı Elektrik Kesinti listesine http://www.akdenizedas.com.tr web sayfamızdan kesintiler butonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Web sayfamızdan Sms bilgilendirme formunu doldurarak, Planlı Elektrik Kesintileri hakkında sms ile haberdar olabilirsiniz.
SAYAÇ
1. Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir.

06.00–17.00 Gündüz / 17.00-22.00 Puant / 22.00–06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü yapılabilmektedir. Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır. Elektronik sayaçlar hafızalarında 1 senelik tüketim bilgilerini tutabilmektedir. Herhangi bir problem durumunda elinizde bir veri olacaktır. Fakat, mekanik sayaçta böyle bir özellik bulunmamaktadır. Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğundan dolayı, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır. Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir. Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır.

2. Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edilip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır. Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir.

3. Sayacımın değişimi halinde ücret öder miyim?

10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici ya da yeni sayaç takılması durumunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. 

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 51’inci maddesi kapsamında, Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir. Sayaç değiştirme tutanağının bir örneği kullanım yerine bırakılır ve iletişim bilgilerinin bulunması halinde tüketiciler kısa mesajla bilgilendirilir.” Denilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

4. Sayaç kontrollerinde, abonelik sözleşmesi mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen, kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimiyapabilir miyiz?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının tedarik şirketiyle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.


5. Sayaç yerimi değiştirmek/ulaşılabilir bir yere aldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

www.akdenizedas.com.tr web adresimizde yer alan İletişim butonundan bağlı bulunduğunuz Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

6. Sayacım yanlış okundu, ne yapmalıyım?

Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza başvuru yapabilirsiniz.

7. Mesken sayacımı elektronik sayaçla değiştirmem zorunlu mudur?

Yürürlükteki Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre sayaç değişikliği zorunluluğu bulunmamaktadır.

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği; uyarınca 08.12.2001 tarihinden sonra abone sözleşmesi yapılan ve ilk kez enerji alacak olan yeni yapılmış normal yapılardaki sayaçların elektronik olması gerekmektedir.

8. Sayacım arızalandı ne yapmalıyım?

Sayacınızın arızalı olması durumunda en yakın hizmet noktamıza dilekçeyle birlikte müracaat etmeniz veya ALO 186 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Çağrı Merkezimizi arayarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

9. Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?

EPDK Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde belirtilen kriterlere göre tahakkuk yapılmaktadır.

10. Yıkımdan dolayı sayacımın sökülmesi ve elektriğimin direkten kesilmesi için ne yapmalıyım?

Abone sahibinin veya vekilinin abone numarası ile bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne başvurusu gerekmektedir.

11. Teknik kaliteye ilişkin hak ve yükümlülüklerim nelerdir?

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 23.'üncü maddesinde dağıtım şirketi ve kullanıcıların teknik kaliteye ilişkin sorumlulukları düzenlenmiştir. Teknik kaliteye ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcılar dağıtım şirketinden ölçüm talep edebilirler. Bu Yönetmelik dâhilinde teknik kalite parametrelerinin bozulmasına sebep olan tarafın kullanıcı olmaması veya bir haftalık ölçüm sonucunda teknik kalite sınırlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşıyor olması durumunda, dağıtım şirketi kullanıcılardan ölçüme ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

12. Kompanzasyon sisteminin hangi şartlarda yaptırılması zorunludur, yapılması gerekli midir?

Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.

13. Mevcut aboneliğimin olduğu yerde Jeneratör kurulumu yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

18.05.2005 Tarih ve 24759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesislerine İzin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ’’ gereği yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleriniz için;

Daha önce onayı alınan OG projeye veya AG. projeye göre uygun jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde hazırlanmış İmdat Jeneratör Projesi ile Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü’ne başvurularak proje onayı alınması, İmdat Jeneratör Projesinin uygun görülerek Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra Sistem İşletme Müdürlüğü’ne başvurularak İmdat Jeneratör Sisteminin Kabulünün yaptırılması gerekmektedir.

14. Özel Trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğüne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir. Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaade Belgesi tanzim edilir. Yetkili bir Elektrik Mühendisince Enerji Müsaade Belgesine uygun olarak “proje” düzenlenir. Hazırlanan projenin Enerji Talepleri Değerlendirme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel Müdürlük Hizmet Binamızda bulunan Sistem İşletme Müdürlüğü’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur. Sistem İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisin onaylı projesi ve Enerji Müsaade Belgesi’ne uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar. Geçici Kabulün onaylanmasını müteakip tesisin abonelik işlemleri ilgili Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilir.
LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Lisanssız Enerji Üretim Talebi İş AkışıAkdeniz Edaş Alo 186

Akdeniz Elektrik Dağıtım Facebook Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Sayfası Akdeniz Elektrik Twitter Destek Sayfası Akdeniz Edaş Linkedin Sayfası
© 2021 Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 30.07.2021 21:00:18